Twój koszyk

koszyk jest pusty...

Informacje

ilość produktów w sklepie: 57052
w tym dostępnych (24h): 25000
ze specyfikacją techhniczną: 8404
z dodatkowym opisem: 2018
ilość zdjęć produktów: 51645

Sklep VicoREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin obowiązuje od dnia: 2014-12-25

 1. Sklep.vico.pl to sklep internetowy, do stępny w domenie sklep.vico.pl, prowadzony przez Vico Sp.J. D. Daniłowski K. Zakrzewski z siedzibą w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005452, posługującą się numerem NIP 946-19-54-067 i REGON 430841809.

  1. Vico Sp. J. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczn ą za porednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie vico.pl
  2. Klienci mają możliwość korzystania z sklep.vico.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep.vico.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na sklep.vico.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Vico Sp.J. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@vico.pl z prośbą o rozwiązanie umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Vico Sp.J. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
  3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep.vico.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z hasłem dostępu do Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Vico Sp.J., której przedmiotem są usługi świadczone przez Vico Sp.J., na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.vico.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep.vico.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
  5. Wszystkie produkty dostępne w sklep.vico.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.vico.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.
  7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepach stacjonarnych Vico Sp.J.. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku wskazanym w sklep.vico.pl w zakładce "dostawa".
  8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Vico Sp.J. dotycząca zakupu danego produktu w sklep.vico.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep.vico.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta sklep stacjonarny Vico Sp.J..
  9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklep.vico.pl, Vico Sp.J. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
  10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.vico.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
   • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
   • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
   • w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu,
   • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.
  11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklep.vico.pl, Viuco Sp.J. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
  12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego sklepu Vico Sp.J.. O możliwości odebrania zamówionego produktu Vico Sp.J. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
  13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy do produktu nie jest dostarczona gwarancja producenta/importera, produkt należy odesłać na adres, bądź dostarczyć osobiście do serwisu Vico Sp.J. Adres serwisu Vico Sp.J.: Lublin, Droga Męczenników Majdanka 74. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Vico Sp.J. lub odbierany osobiście w siedzibie serwisu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
  14. Vico Sp.J. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres Vico Sp.J. podany w górnej części Regulaminu, na koszt Vico Sp.J.. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po przyjęciu reklamacji drogą elektroniczną.
  16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Vico Sp.J. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Vico Sp.J. albo Vico Sp.J. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
  17. Vico Sp.J. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Vico Sp.J. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Vico Sp.J. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
  18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
  19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Vico Sp.J. i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@vico.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Vico Sp.J. dokonanych przez Klienta zakupów. Zwrot nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Vico Sp.J. wskazanego w art. 13, na swój koszt.
  20. Zawartość serwisu internetowego oraz sklepu internetowego sklep.vico.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania zamówień elektronicznych. Kupujący, składający zamówienie za pośrednictwem któregokolwiek kanału internetowego, dostępnego poprzez sieć Internet, składa ofertę kupna lub zapytanie o dostępność określonego towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
  21. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się od telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Do tego momentu zamówienie ma status "oczekujące na akceptację" i nie jest realizowane.
  22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku towaru w kanale dystrybucyjnym Sprzedawcy. Kupujący będzie poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową lub telefoniczną.
  23. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym w ciągu 72 godzin, zamówienie nie będzie realizowane i zostanie automatycznie anulowane.
  24. Podane przez Klientów dane osobowe Vico Sp.J. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w sklep.vico.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklep.vico.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Vico Sp.J. oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklep.vico.pl.
  25. Vico Sp.J. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.vico.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Vico Sp.J., z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  26. Klient przy pierwszym logowaniu w sklep.vico.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Vico Sp.J.
  27. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
  28. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Vico Sp.J. w ramach sklep.vico.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 2. ZAŁĄCZNIK nr 1
  Polityka Ochrony Prywatności
  1. Vico Sp.J. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Vico Sp.J. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Vico Sp.J. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Vico Sp.J. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklep.vico.pl.
  2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklep.vico.pl jest: Vico Sp.J.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Vico Sp.J. oraz Sklepu w zakresie sklep.vico.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklep.vico.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.
  5. Klienci mogą przeglądać sklep.vico.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
  6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta sklep.vico.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Vico Sp.J. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
  7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Vico Sp.J. i za zgodą Klientów.
  8. W przypadku uzyskania przez Vico Sp.J. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklep.vico.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Vico Sp.J. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
  9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992 oraz następuje: w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w sklep.vico.pl produkty, niezwłocznie po wyborze przez Klienta w sklep.vico.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander
  10. Vico Sp.J. zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Vico Sp.J. zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Vico Sp.J. danych osobowych innemu niż Vico Sp.J. administratorowi danych.
  11. Vico Sp.J. zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Vico Sp.J. zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Vico Sp.J. może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Vico Sp.J.. lub też gdy Vico Sp.J. uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklep.vico.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  12. Dodatkowo, okazjonalnie, Vico Sp.J. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty sklep.vico.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
  13. Vico Sp.J. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
  14. Vico Sp.J. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z sklep.vico.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklep.vico.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 3. ZAŁĄCZNIK nr 2
  Odstąpienie od umowy.
 4. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając na adres sklep@vico.pl wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

  Przesyłkę nadaj na adres:
  Vico Sp.J. D.Daniłowski K.Zakrzewski
  ul. Droga Męczenników Majdanka 74
  20-325 Lublin

  UWAGA!
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Vico Sp.J. D.Daniłowski K.Zakrzewski
  ul. Droga Męczenników Majdanka 74
  20-325 Lublin
  sklep@vico.pl

  Ja ....................................................................................
  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
  .......................................................................................,
  numer zamówienia.................................................................
  Data zawarcia umowy to.........................................................,
  data odbioru .......................................................................

  Imię i nazwisko.....................................................................
  Adres................................................................................
  Data.................................................................................

  Regulamin obowiązujący do 24.12.2014

  ZOBACZ TAKŻE POLITYKĘ PRYWATNOŚCI
  1. Postanowienia Ogólne
   1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych przez spółkę Vico Sp.J. D.Daniłowski K.Zakrzewski z siedzibą w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005452, posługującą się numerem NIP 946-19-54-067 i REGON 430841809 produktów i określa warunki i zasady sprzedaży.
   2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym sklep.vico.pl zwanym dalej Kupującym, a Vico Sp. J. D.Daniłowski K.Zakrzewski, zwaną dalej Sprzedawcą.
   3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne konto klienta w sklepie internetowym sklep.vico.pl.
   4. Każdy Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez za pośrednictwem strony internetowej sklep.vico.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
   5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Przedmiot Sprzedaży
   1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego sklep.vico.pl.
   2. Zawartość serwisu internetowego oraz sklepu internetowego sklep.vico.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania zamówień elektronicznych. Kupujący, składający zamówienie za pośrednictwem któregokolwiek kanału internetowego, dostępnego poprzez sieć Internet, składa ofertę kupna lub zapytanie o dostępność określonego towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
   3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym sklep.vico.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wyjątkiem mogą być produkty oznaczone w sklepie słowem "WYPRZEDAŻ"
   4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklep.vico.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena produktu nie obejmuje kosztu przesyłki/pakowania.
   5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklep.vico.pl, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
   6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
    • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
    • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
    • w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu,
    • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.
   7. Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT.
  3. Realizacja zamówienia
   1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się od telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Do tego momentu zamówienie ma status "oczekujące na akceptację" i nie jest realizowane.
   2. Przyjęcia do realizacji lub anulowanie zamówień odbywają i się w każdy dzień roboczy w godzinach 10:00 - 18:00.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku towaru w kanale dystrybucyjnym Sprzedawcy. Kupujący będzie poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową lub telefoniczną.
   4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową sklep.vico.pl. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej: http://sklep.vico.pl.
   5. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
    • dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.vico.pl,
    • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
    • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
   6. Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail hasło dostępu do strony internetowej sklepu. Zalogowanie w systemie jest możliwe tylko po podaniu poprawnych: adresu email i hasła.
   7. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy Kupujący obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pół formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
   8. Dokonując rejestracji konta użytkownika Kupujący:
    • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie sklep.vico.pl i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedawcę,
    • dokonuje akceptacji niniejszego regulaminu sklepu internetowego sklep.vico.pl,
    • wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji o zamówieniach, płatnościach, promocjach i nowościach.
   9. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca będzie informować użytkowników o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy sklep.vico.pl.
   10. Kupujący dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy sklep.vico.pl.
   11. W celu zakupu w sklepie internetowym sklep.vico.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
   12. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym w ciągu 72 godzin, zamówienie nie będzie realizowane i zostanie automatycznie anulowane.
  4. Dostawa
   1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym sklep.vico.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   2. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
   3. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostaw.
   4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
   5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
   6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zawartości i rozpakowania przesyłki w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru przesyłki. W przypadku stwierdzenia:
    • uszkodzenia opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę,
    • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
    • niekompletności przesyłki,
    • niezgodności zawartości przesyłki z zamówionym towarem
    Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji z wyszczególnieniem przyczyny odmowy odbioru lub z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji.
   7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, oraz reklamacje dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane w przypadku niesporządzenia protokołu reklamacji z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy towaru oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy.
   1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni liczonym od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby firmy Sprzedawcy: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@vico.pl
   2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. w okresie liczonym od dnia wydania Kupującemu towaru nie może dojść do:
    • mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub
    • wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
    • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu,
    • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
    • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
    • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
    • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
   4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia tego oświadczenia.
   5. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, nie noszącym jakichkolwiek śladów użytkowania, kompletny w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz załączoną do niego fakturą VAT.
   6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
   7. Koszt odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu odsyłanego towaru ponosi Kupujący.
   8. Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Kupującemu dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym sklep.vico.pl (umowa zawarta na odległość)
   9. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego drogą telefoniczną lub internetową z opcją odbioru osobistego w salonie sprzedaży Sprzedawcy, umowa z Kupującym zawierana jest w siedzibie Sprzedawcy. Kupującemu z uwagi na tryb jej zawarcia (realizacja zamówienia i wydanie towaru w siedzibie Sprzedawcy) nie przysługuje uprawnienie do zwrotu towaru w ciągu dziesięciu dni od zakupu bez podania przyczyny.
  6. Reklamacje
   1. Każdemu Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
   2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
   3. Reklamowany towar należy odesłać na adres Serwisu: SERWIS Vico Sp.J. 20-325 Lublin, Droga Męczenników Majdanka 74.
   4. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.
   5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dostarczonych za pobraniem.
   6. Po rozpatrzeniu reklamacji Kupujący otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
   7. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedawcy.
   8. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych. Brak odbioru sprzętu we wskazanym terminie jest jednoznaczny z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności (w rozumieniu art.180 k.c.). W takim wypadku towar staje się własnością firmy Vico Sp.J. D.Daniłowski K. Zakrzewski i zostanie poddany utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   9. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
   10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c., strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
   11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sprzedawcy w ramach umów zawieranych na odległość.
  7. Ochrona danych osobowych
   1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep.vico.pl z siedzibą w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74.
   2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
   3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
   4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
   5. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.)
  8. Spory
   1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  9. Postanowienia przejściowe i końcowe
   1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
   2. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.).
   3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
   4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej sklep.vico.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
   5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 Listopada 2011 r.


   6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „VICO” D. Daniłowski K. Zakrzewski Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie (20-325), ul. Droga Męczenników Majdanka 74, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000005452, NIP: 9461954067.
    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.


Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wszystkie ceny w sklepie internetowym VICO zawieraj‘ 2% rabatu. Rabat ten nie jest uwzględniany przy płatnoťci kart‘ i w systemie zakupowym Lyoness.

Zapraszamy do korzystania z kart Vico Klub.


Vico Sp. J. D.Daniłowski, K. Zakrzewski
Dr. Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin
NIP: 946-19-54-067

BNP Paribas Bank Polska S.A.

26 1600 1101 0003 0506 7598 0001

Uwaga: Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 $1 kodeksu cywilnego